ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje informace o zpracování a ochraně osobních údajů stávajících a potenciálních zákazníků a návštěvníků webové stránky Společnosti.

IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů zákazníků a návštěvníků našich webových stránek je společnost BrainCom OU., registrační (identifikační) číslo: 14773651, se sídlem: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 47, 11415, Estonsko (dále jen "Společnost").

Osobní údaje zpracovávají také další společnosti Skupiny podle čl. 26 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) " Společní správci/administrátoři " osobních údajů. Více informací a další dotazy naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Údaje o zákazníkovi související s žádostí nebo smlouvou (identifikační a kontaktní údaje nutně se zpracovávají):

●   Identifikační údaje - jméno, příjmení, funkce, datum narození, bydliště, číslo sociálního pojištění.

●   Kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa

●   Údaje o předmětu vaší žádosti - typ úvěru, o který máte zájem, preference věřitele, číslo sociálního pojištění, informace o vašem čistém měsíčním příjmu, o výši měsíčních výdajů, zdroji příjmů, informace o tom, zda jste v exekuci, číslo bankovního účtu (podle požadavků věřitele).

●   Nastavení na stránce klienta - uživatelské jméno, heslo

●   Záznamy kontaktů - nahrávání telefonních hovorů, emailová a SMS komunikace

Údaje o zákaznících související s návštěvami webové stránky  (identifikační a kontaktní údaje nutně se zpracovávají):

●   Identifikační údaje - IP adresa, MAC adresa

●   Údaje o preferencích zákazníka - pohyb na webu (region, čas), preference prohlížených produktů.

DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaký je důvod zpracování osobních údajů klientů a na jakém právním základě Společnost  zpracovává osobní údaje?

Společnost zpracovává osobní údaje svých klientů POUZE v souladu se zákony a ostatními právními předpisy. Společnost jako informátor může zpracovávat podle příslušných zákonů následující informace o osobních údajích na základě souhlasu zákazníků a v případě potřeby:

●   pokud je to nezbytné k plnění smlouvy uzavřené se zákazníky nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníků; 

●   pokud je to nezbytné pro splnění zákonných povinností Společnosti;

●   pokud je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti ("oprávněný zájem»);

●   na základě souhlasu zákazníků.

Proto souhlas zákazníků je vyžadován pouze v případě, že účel zpracování osobních údajů není stanoven příslušnými zákony.

Společnost zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 1. Nabídka produktů před uzavřením smlouvy;
 2. Marketing a vedení nezbytné dokumentace související s poskytovanou službou/produktem, aby Společnost splnila příslušné právní povinnosti;
 3. Plnění smlouvy;

Poznámka: Práva zákazníků týkající se zpracování osobních údajů jsou důležitá, proto by měli být zákazníci odpovídajícím způsobem informováni.

Musí zákazník poskytnout Společnosti své osobní údaje?

Zákazníci vždy poskytují osobní údaje dobrovolně. V případě neposkytnutí osobních údajů pro účely  jejich zpracování Společnost nebude moci uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru.

V případě, že zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů, poskytnutí těchto osobních údajů pro předem stanovené účely je zcela a vždy dle uvážení zákazníka.

Je třeba poznamenat, že souhlas klienta s poskytnutím osobních údajů není podmínkou pro zprostředkování spotřebitelského úvěru.

V každém případě mohou zákazníci svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Jak Společnost získává přístup k osobním údajům zákazníků?

Společnost zpracovává osobní údaje poskytnuté klientem a/nebo vyplývající z aktivity klienta na tomto webu: https://pujckavsem.org/

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

 1. Účelem zpracování osobních údajů* je registrace klienta na vyžádání, zjištění zájmu o konkrétní službu nebo produkt, který se objevuje na webových stránkách Společnosti, včetně spotřebitelského úvěru, poskytnutí finančních nebo nefinančních informací, a zprostředkování v případě uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. Podle Zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelských úvěrech, Společnost může zpracovávat osobní údaje zákazníků před uzavřením smlouvy. Zejména v případě, že klient už  podal žádost o spotřebitelský úvěr na webové stránce Společnosti a uvedl, že má zájem o spotřebitelský úvěr nebo jiný finanční či nefinanční produkt, Společnost má právo:

  1. předávání údajů o zákaznících věřiteli nebo zprostředkovateli, poskytovateli finančních nebo nefinančních služeb a
  2. uchovávání veškeré komunikace týkající se zprostředkování daného spotřebitelského úvěru.

  * Podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) „zpracování“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

 1. Zpracování osobních údajů klientů se provádí také pro marketingové účely. V případě, že klienti udělili Společnosti souhlas s použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, mohou být použity k informování o nabídkách a dalších finančních službách nebo produktech partnerů Společnosti prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonních hovorů. Společnost je oprávněna komunikovat s klienty, bez ohledu na udělení či neudělení jejich souhlasu v souvislosti s jakýmkoli zákazníkem, a nabízet mu spotřebitelský úvěr v souladu se svými oprávněnými zájmy a předem dohodnutými obchodními podmínkami.
 1. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely se provádí na základě souborů cookie. Na základě oprávněného zájmu a po dohodě s klienty Společnost má právo zpracovávat údaje získané během návštěvy klienta na webových stránkách Společnosti, kontrolovat a sledovat, co klient na webových stránkách, které ho zajímají, hledal, aby je mohla dále zlepšovat. Reklamní bannery se budou zobrazovat na těch stránkách webu, které klient otevře během své návštěvy na webových stránkách Společnosti.

  Pokud je zpracování založeno na souhlasu, můžete souhlas kdykoliv odvolat tak, že se spojíte s Braincom OU pomocí kontaktních údajů uvedených níže. Obracíme vaši pozornost, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu daného do jeho odvolání.

  Ohledně zpráv přímého marketingu obdržených prostřednictvím elektronické pošty můžete odvolat svůj souhlas a odmítnout další elektronické zprávy tak, že kliknete na odkaz „odhlásit se“ na konci každé elektronické zprávy.

  Další informace o zásadách používání souborů cookie a o tom, jak Společnost tyto informace využívá, naleznete v příslušném dokumentu na webových stránkách společnosti s názvem "Zásady používání souborů cookie».

 1. Kromě výše uvedených účelů zpracování osobních údajů Společnost používá osobní údaje svých zákazníků v souladu se svými oprávněnými zájmy k vytváření a rozvoji analytických modelů a metod na základě souhrnných údajů, aby bylo možné snadno identifikovat potřeby klientů a tržní trendy s cílem zlepšit produkty a služby Společnosti.
 1. Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností vyplývajících ze Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,, a v rámci svých oprávněných zájmů zpracovává osobní údaje klientů pro účetní a daňové účely, které jsou důvodem pro vystavení faktur různým partnerům.
 1. Mezi oprávněné zájmy Společnosti dále patří zpracování osobních údajů zákazníků za účelem sledování kvality poskytovaných služeb, přijatých stížností, identifikace sporných otázek a plnění celkových požadavků zákazníků s cílem zajistit dodržování standardů spokojenosti zákazníků. Za tímto účelem se Společnost snaží zajistit vysokou kvalitu služeb zákazníkům průběžným sledováním hovorů, vyřizováním stížností, zvážením návrhů zákazníků.
 1. Podle Zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, Zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Zákona č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, Zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a Zákona č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, Společnost je povinna zpracovávat osobní údaje svých zákazníků za účelem plnění povinností vyplývajících z výše uvedených zákonů a v případě potřeby spolupracovat s orgány dozoru. Činnost Společnosti je pod dohledem místních orgánů, jako je Česká obchodní inspekce nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů a Česká národní banka, a Společnost může být požádána o předání osobních údajů zákazníků těmto orgánům výhradně pro jejich účely.
 1. V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), Zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, kterým se provádí obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), a za účelem plnění svých zákonných povinností Společnost  jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů bude zodpovědný za vyřizování veškerých žádostí souvisejících s výkonem práv klientů týkajících se zpracování osobních údajů, a rovněž bude monitorovat dodržování platných právních předpisů a přístupových práv stanovených interními dokumenty Společností.
 2. Společnost v rámci svého oprávněného zájmu má právo zpracovávat osobní údaje klientů, za účelem zajištění řádného fungování Společnosti v souladu s Interními zásadami a postupy. Proto jsou osobní údaje klientů zpracovávány za účelem zpracování pošty a oběhu dokumentů, což Společnosti umožňuje porovnávat informace uvnitř i vně organizace.

JAK DLOUHO SPOLEČNOST MÁ PRÁVO ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ?

Zpracování osobních údajů klientů je povoleno pouze po dobu trvání smlouvy, potom po dobu, po kterou je Společnost povinna uchovávat osobní údaje klientů v souladu s příslušnými právními předpisy, a dále po předem stanovenou dobu nezbytnou v případě soudního nebo správního řízení, kdy je Společnost vyzvána k doložení důkazů.

Osobní údaje klientů, k jejichž zpracování byl udělen souhlas, jsou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas klientů udělen, nebo do odvolání souhlasu.

Společnost zpracovává osobní údaje svých zákazníků, které jsou nezbytné pro dosažení výše uvedeného účelu, vždy v souladu s právními předpisy o minimalizaci údajů. Osobní údaje klientů jsou vymazány najednou po uplynutí stanovené doby.

ZPRACOVÁVÁ SPOLEČNOST OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ V ZAHRANIČÍ?

Podle Zákonu č. 110/2019 Sb. ze dne 24. dubna roku 2019 o zpracování osobních údajů, kterým se provádí Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) ("GDPR"), má Společnost právo předávat osobní údaje zákazníků v rámci Evropského hospodářského prostoru v souladu s režimem volného pohybu osobních údajů.

Postupy uplatňované vůči jednotlivým dodavatelům sídlícím ve třetích zemích, kteří mohou předávat osobní údaje zákazníkům, musí být v souladu se všemi právními požadavky.

PŘEDÁVÁ SPOLEČNOST OSOBNÍ ÚDAJE SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ?

Celkem osobní údaje, které klienti poskytují, získává subjekt, který je přijímá. V některých případech může být příjemcem jiný správce nebo zpracovatel osobních údajů, který vysvětlí účel zpracování tohoto typu osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou předávány poskytovatelům finančních produktů, kteří vystupují jako nezávislí správci osobních údajů a o které zákazníci projevili zájem. Společnost BrainCom OU nikdy nepředává osobní údaje klientů jiným správcům osobních údajů bez souhlasu klienta, nebo je takové předání součástí oprávněného zájmu Společnosti nebo je k němu Společnost oprávněna podle zákona.

Zákon nevyžaduje souhlas zákazníků s předáním jejich osobních údajů zpracovatelům osobních údajů. Společnost v souladu se svými oprávněnými zájmy provádí náležitou kontrolu subjektů, které se stávají zpracovateli osobních údajů našich klientů spravovaných společností BrainCom OU. Společnost BrainCom OU přijímá veškerá nezbytná právní opatření k zajištění toho, aby zpracovatelé osobních údajů dodržovali požadovaná technická bezpečnostní opatření, a to uzavřením písemné smlouvy se subjekty, které se stanou zpracovateli osobních údajů. Subjekty, které se stanou zpracovateli osobních údajů, jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje zákazníků spravovaných společností BrainCom OU pouze za účelem plnění svých úkolů a po dohodnutou dobu. 

Seznam poskytovatelů finančních produktů:

1. Nebankovní věřitelé

2. Úvěroví makléři

3. Banky

4. Pojišťovny

Vyplněním žádosti o finanční produkt klient výslovně souhlasí s takovým jednáním a je s ním srozuměn:

●  Výše uvedení poskytovatelé finančních produktů jsou oprávněni konzultovat a postupovat podle:

1. registru SOLUS;

2. nebankovního registru (informace o klientech);

3. Bankovního registru (informace o klientech);

4. Centrální evidence exekucí Exekutorské komory ČR);

5. databáze Ministerstva vnitra ČR (ověření platnosti osobních dokladů);

6. insolvenčního rejstříku, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR, katastru nemovitostí nebo interního systému, a to i bez souhlasu klienta, pro účely posouzení úvěruschopnosti podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů;

7. Poskytovatelé finančních produktů mají právo předběžně posoudit připravenost klienta k využívání finanční služby a rozhodnout, o pokračování jednání o požadovaném finančním produktu;

8. Profilování během hodnocení, jak je popsáno výše, včetně náležité péče pro prevenci a odhalování podvodů;

9. Předvyplnění osobních údajů klienta v individuálním elektronickém formuláři potřebném k podání žádosti o finanční produkt;

10.  Za účelem výplaty odměny může společnost poskytovat informace a aktualizace o stavu žádosti o příslušný finanční produkt s ohledem na již předložené údaje a konečnou výši schválených finančních prostředků.

Poskytovatelé služeb

●   Marketingové subjekty,

●  Auditované subjekty,

●  Účetní subjekty

●  Subjekty zabývající se vzděláváním a řízení lidských zdrojů

●  Poskytovatelé právních služeb

●   Poskytovatelé IT služeb

●   Internetové marketingové společnosti,

●   Subjekty zabývající se prodejem, servisem a vývojem marketingových systémů,

●   Subjekty zabývající se vývojem a zaváděním obchodních modelů,

●   Subjekty zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací,

●   Poskytovatelé online komunikačních služeb,

●   Poskytovatelé služeb call centra.

Společnost předává údaje vyplněné klientem v žádosti o finanční produkt, o který má zájem, poskytovateli finančních produktů (dále jen "Poskytovatel"). Poskytovatel předběžně posoudí, zda klient splňuje potřebná kritéria pro uzavření smlouvy o poskytnutí finančního produktu, o který má klient zájem. Za tímto účelem Poskytovatel může obdržené údaje použít k prověření příslušných výše uvedených registrů a databází. Bezprostředně po obdržení údajů od společnosti BrainCom OU a provedení předběžného posouzení má Poskytovatel právo klienta telefonicky kontaktovat a poskytnout mu podrobné informace o dalším zpracování žádosti. V případech, kdy zákazník nesouhlasí s výsledkem posouzení žádosti, má právo oznámit svůj nesouhlas nebo požádat o «žádosti o přezkoumání». Za účelem výplaty odměny může společnost poskytovat informace a aktualizace o stavu žádosti o příslušný finanční produkt s ohledem na již předložené údaje a konečnou výši schválených finančních prostředků.

PRÁVA SPOLEČNOSTI, KTERÁ ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ

Společnost vyřídí do 30 dnů od přijetí podání všechny žádosti, dotazy, uplatnění práv nebo jiná podání bez zbytečného odkladu. V závislosti na objemu a složitosti žádostí může být lhůta pro vyřízení prodloužena až na dva měsíce, přičemž o takovém prodloužení bude informováno do jednoho měsíce od přijetí žádosti klienta Společností.

Při posuzování žádosti může být vyžadována další dokumentace/informace, aby bylo možné žádost zaslat nejvhodnějšímu subjektu. Kromě toho má Společnost právo v rámci výkonu svých práv bez dodatečných nákladů odůvodnit případy, kontrolovat a ověřovat totožnost žadatele.

Společnost má právo účtovat dodatečné poplatky za žádosti, které jsou opakovaně shledány jako nepřiměřené a neoprávněné, a to z důvodu administrativních nákladů, které Společnosti mohou vzniknout v souvislosti s posouzením žádosti, komunikací nebo odmítnutím klienta žádosti vyhovět.

Klient má právo uplatnit svá práva, pokud jde o:

1) Přístup k osobním údajům - V případě, že klient uplatní své právo na přístup k osobním údajům, je Společnost povinna:

 1. Poskytnout potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje zákazníků;
 2. Poskytnout podrobný přehled zpracovávaných osobních údajů, včetně dalších podrobností, jako je účel zpracování, různé typy osobních údajů a kategorie příjemců osobních údajů a doba zpracování (jak je popsáno v tomto dokumentu).

2) Oprava osobních údajů

Klient má právo požádat o opravu osobních údajů zpracovávaných Společností.

3) Výmaz osobních údajů - Zákazník má právo požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Společností, pokud se domnívá, že se tak děje bez jeho souhlasu. Je třeba poznamenat, že v některých případech (například v souladu s požadavky zákona nebo pokud jsou osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy) nemusí být Společnost schopna osobní údaje vymazat.

4) Omezení zpracování osobních údajů - Pokud si klient přeje uplatnit právo na omezení zpracování osobních údajů, budou tyto konkrétní údaje dočasně omezeny, ale NEvymazány. Omezení zpracování osobních údajů je povoleno v následujících případech:

 1. Klient prohlásí, že jeho osobní údaje jsou nepřesné - zpracování osobních údajů bude omezeno do doby, než bude rozhodnuto o přesnosti údajů;

 2. Společnost zpracovává osobní údaje svých klientů bez příslušného regulačního rámce, ale namísto vymazání údajů klienti požadují jejich omezení;

 3. Společnost již nepotřebuje osobní údaje zákazníků ke zpracování, ale zákazník je může potřebovat k podání soudní žaloby;

 4. Klient vznesl námitku a Společnost je povinna omezit zpracování osobních údajů na dobu nezbytnou pro zjištění důvodnosti takové námitky;

5) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Klient může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud je prováděno v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti, které se týkají pouze aktuálních podmínek/situace klienta. Klient by měl plně popsat aktuální stav/situaci, pro kterou uplatňuje své právo na námitku. Společnost po obdržení námitky musí žádost posoudit a v případě, že neexistuje oprávněný důvod pro zpracování těchto údajů, nebo že nejsou porušeny zájmy nebo práva či svobody klientů, nebo že údaje nejsou potřebné pro podání soudní žalob, pak Společnost zpracování osobních údajů klienta pro daný účel ukončí.

Pokud se námitka týká oprávněných zájmů společnosti, například pro marketingové účely, nemusí klient námitku odůvodňovat. Společnost je povinna tento druh námitek přijmout bez dalšího posuzování.

6) Právo na přenositelnost údajů

Předání údajů lze provést pouze v případě, že zpracování osobních údajů bylo schváleno klientem, nebo v případě, že zpracování konkrétních osobních údajů je nezbytné pro úspěšné plnění smluvních závazků. V takovém případě je Společnost povinna po získání potřebného souhlasu poskytnout klientovi zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu.

Podle zásad a postupů Společnosti se musí klient s žádostí o předání osobních údajů obrátit přímo na Společnost, protože předávání pokynů jinými správci není povoleno.

7) Odvolání souhlasu

Zákazník má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů se provádí na základě souhlasu zákazníka. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu se považuje za zákonné po dobu před jeho odvoláním.

8) Podání stížnosti u místního dozorového úřadu

Dozorovým úřadem pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese: Plk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice. Více informací mohou klienti získat na webové stránce Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz.

Pro uplatnění kteréhokoli z výše uvedených práv, musí se zákazník obrátit na společnost buď písemně, nebo e-mailem.

Písemně na adresu:

Společnost BrainCom OU

Úplná adresa: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 47, 11415, Estonsko

E-mailem: 5319539@gmail.com

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se zákazníci mohou obracet s dotazy nebo doporučeními týkajícími se zejména zásad zpracování osobních údajů společnosti a uplatňování případných práv.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Serhii Mozgovyi

ADRESA: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 47, 11415, Estonsko

EMAIL: 5319539@gmail.com